Zakaj potrebujemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

V Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije vseh finančnih stroškov, ki nastanejo ob zdravljenju. Celotno kritje stroškov je zagotovljeno le otrokom, šolarjem in le pri nekaterih boleznih ter stanjih. Pri ostalih storitvah zagotavlja obvezno zavarovanje le določen odstotni delež cene zdravstvene storitve, drugi del moramo kot doplačilo plačati sami, oziroma nam ta del krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje.dopolnilno zavarovanje

Dodatno zavarovanje krije razliko med celotno vrednostjo zdravstvene storitve, in vrednostjo, ki gre v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. V praksi to pomeni, da tistim zavarovancem, ki imajo sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ni potrebno doplačevati razlik za zdravstvene storitve, zdravila in medicinsko-tehnične pripomočke, dokler njihova vrednost ne preseže najvišje priznane vrednosti.

Po zakonu obstaja 21 različnih statusov zavarovancev, pri čemer velja načelo solidarnosti. To načelo pomeni, da vsi zaposleni državljani prispevajo v skladu s svojimi možnostmi in uveljavljajo zahteve glede na upravičenost. Nezaposlenim državljanom krije premijo občina ali zavod za zaposlovanje. Tako pri nas zakonsko ni nezavarovanih oseb, obstajajo le take, ki tega statusa nimajo urejenega.

Zakon določa tudi pravice, ki jih zagotavlja obvezno zdravstveno zavarovanje. Tako določa pravice do zdravstvenih storitev in do denarnih prejemkov, kar pa podrobneje urejajo akti ZZZS, ki je pri nas edini opravlja dejavnost obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Zdravstveno zavarovanje se v Sloveniji deli na dva dela in sicer na javni sistem in privatni sistem. V javnem sistemu se modeli zdravstvenega zavarovanja ločijo po vlogi države pri njihovem upravljanju in financiranju na: Bismarckov model zdravstvenega zavarovanja, Beveridgev model nacionalne zdravstvene službe, Semaškov model socialistične zdravstvene službe. Medtem pa privatni sistemi delujejo zgolj na tržnih načelih in načelih profita, redko pa so tudi neprofitni.

Šoloobvezni otroci so do dopolnjenega 18. leta oziroma v primeru šolanja do 26. leta zdravstveno zavarovani po svojih starših. Pri tem imajo krito obvezno in tudi dodatno zdravstveno zavarovanje. Pri obisku zdravnika pa nimajo doplačil. Brezposelni ter socialno ogroženi državljani RS se lahko obrnejo za najbližji Center za socialno delo, izpolnijo dokumentacijo in lahko računajo na brezplačno zdravstveno zavarovanje.